วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีชมพูและสีเหลือง)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๐ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
15  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ?ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริการส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดบ่อน้ำ โกรกกุลา ชลประทาน บ้านโคกแสว ม.๖ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการขุดบ่อ ขนาด กว้าง๒๕เมตร ยาว๗๘เมตร ลึกเฉลี่ย๕เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐เมตร จำนวน๒๘ท่อน ปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า๙,๗๕๐ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๒๐ลิตร/ถัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง