วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายกี้ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคลองไผ่งาม-คลองโอบ บ้านหัวทะเล ม.๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการขุดวางท่อ คสล.ช่วงที่ ๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว ช่วงที่ ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๘๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคลองหว้า บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอาคม ชินนอก หมู่ที่ ๗ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง๓เมตร ยาว๙๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสำราญ-บ้านนางทองแต๋ว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหนองสะแก บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ต.หัวทะเล อ.เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการขุดวางท่อ คสล.ช่วงที่ ๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมยาแนว ช่วงที่ ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างป้ายอะคริลิค ตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กเสริมสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายภายในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง