วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายสะอิ้ง บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร และฝาปิด ขนาด ความยาว ๑ เมตร/แผ่น จำนวน ๕๐ แผ่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนางบัวพา ไปถึงบ้านนายประยูร บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร และฝาปิด ขนาด ความยาว ๑ เมตร/แผ่น จำนวน ๙๐ แผ่น พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรั้ว สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๖๘.๐๐เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม รถตู้ ทะเบียน นข 3044ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63(นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางวราลักษณ์ ฝ่ายประสิทธิ์ บ้านหัวทะเล ม.๑๑ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔.๖๐เมตร ช่วงที่ ๒ จากศูนย์สาธิต-บ้านนางสมลักษณ์ โม่งประณีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง