วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง ทั้งสองฝั่งจากบ้านนายคะนึงถึงบ้านนายสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองห้วยดินดำ บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง(หมึกเครื่องเครื่องถ่ายเอกสาร)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง