วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำสายลับแล บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ชั้นวางของ ๓ ชั้น เหล็ก) ของศูนย์พัฒน์เด็กเล็กตำบลหัวทะเล ซึ่งอยู่ในความดูแลกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-46-0001,054-46-0002 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ไฟฟ้าภายในสำนักงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด(ห้องคณะผู้บริหาร)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0019 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซึ่งอยู่ในความดูแลของกองการศึกษาฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0010,420-54-0011,420-62-0026,420-62-0027 จำนวน 4 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองคลัง)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0016 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งสว่าง จากบ้านนายมิ่งถึงบ้านนายชนะ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง