วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำและสีชมพู)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถรับส่งนักเรียน ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ (ล้อหน้าและหลัง จำนวน ๔ ล้อ) รถรับส่งนักเรียน ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ แสงจันทร์ บ้านโนนสังข์ ม.๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลย แสไพศาล บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง