วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานดำ-คลองโอบ บ้านหัวทะเล ม.๑๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณนานายก้อน ลีหัวสระ) บ้านหัวสะพาน ม.๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว บ้านโนนสังข์ ม.๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายโสกแค-หนองแดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ลบ.ม.ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายนายอุดม ปัดจันทึก บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ่อขยะในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ฝั่งกลบบ่อขยะ ครั้งที่ ๑. ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๔๙๔.๔๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง