วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองโสน บ้านหนองดง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองตะไกร้ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโนนสังข์-โคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูทางเข้า-ออก อบต.หัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจอม(ต่อของเดิม)บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำต่อจากของเดิมถึงบ้านนายเสน่ห์ บ้านโคกแสว หมู่ที่ 6 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 3044 ชย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาหและซ่อมแซม(เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘ กองสวัสดิการสังคม)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง