วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63(นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางวราลักษณ์ ฝ่ายประสิทธิ์ บ้านหัวทะเล ม.๑๑ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๔.๖๐เมตร ช่วงที่ ๒ จากศูนย์สาธิต-บ้านนางสมลักษณ์ โม่งประณีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายกี้ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคลองไผ่งาม-คลองโอบ บ้านหัวทะเล ม.๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการขุดวางท่อ คสล.ช่วงที่ ๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว ช่วงที่ ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๘๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมยาแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรังถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังสายคลองหว้า บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอาคม ชินนอก หมู่ที่ ๗ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง๓เมตร ยาว๙๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๘๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง