วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ดุแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต ของ อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๖ ห้องกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวเจนจิรา กามขุนทด ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวรินทร์สิตา จรัสกุลทรัพย์) แบบรายเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาววราภรณ์ ฝั่งสระ แบบรายเดือน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งน้ำมันเบรกรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๖-๐๐๐๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๖-๐๐๐๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง