วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งประดู่ (บริเวณไร่นายวิรัตน์ พัดพาน)บ้านหัวสระใหม่ หมู่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งประดู่-หนองแดง (บริเวณไร่นางปรมาภรณ์ โม่งปราณีต)บ้านเก่า หมู่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณไร่นายกิติภูมิ โม่งปราณีต)บ้านเก่า หมู่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเข้าเล่มบัญชีสรุปผลการประมาณราคาเพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบปประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๖-๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง