วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยถูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๓ เมตร ยาว๕๒เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๕๖ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กสายบ้านนายทองดี บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองดี บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง ๒เมตร ยาว ๓๕เมตร หมา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอิ้ง พาระหันต์ บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเชี้ยมบี้ แซ่เรียน บ้านกุ่ม หมู่ที่๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขเกษม บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร(ใบมีดตัดหญ้า)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง