วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถยนต์ ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลยกสูง จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง (บริเวณไร่นางน้อย ภูสระ) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบล หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรื่นรมย์ บ้านโคกแสวหมู่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข (บริเวณหน้าบ้านนายหัด เกตคำดี) บ้านหนองดงหมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูขาด บ้านหัวสระใหม่หมู่ ๑๒ ตำบลหัว ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสือนวล(บริเวณบ้านนายสะอิ้ง ตั้งไพโรจน์วงศ์) บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านอบต.ศิริ-ห้วยดินดำ บ้านหนองดงหมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสมบูรณ์ (บริเวณสี่แยก-หน้าบ้านนายจรัส ยุทธยงค์) บ้านหัวสะพานหมู่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการยกร่องพูนดิน สายทะเลสีดอ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง