วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องครัว-ห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกรถ รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย.) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. )ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. สายข้างสถานีตำรวจภูธร ตำบลหัวทะเล ด้านทิศตะวันตก บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำเพื่อการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างห้องครัว-ห้องเก็บเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและด้านทิศใต้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดคลองส่งน้ำคลองทางควายเชื่อมคลองห้วยสีมุม(บริเวณด้านหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง