วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด สำหรับรถบรรทุกน้ำฯ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. ,และรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัดสำหรับรถยนต์ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย. และรถส่วนกลางที่สำนักงานปลัดรับผิดชอบดูแล เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขฯ สำหรับรถบรรทุกขยะและเครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองการศึกษาฯ สำหรับรถยนต์รับส่งนักเรียน ทะเบียน บม.๘๑๖๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง