วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม(รถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหัวทะเล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร )สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายหัวนา บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๒ สายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเก่า บ้านหนองประดู่ ม.๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา บ้านหัวสะพาน ม. ๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.. ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง