วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๕ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที่ (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ? ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นคอนกรีต) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง