วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า-หนองดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองแดง-หนองดง (บริเวณนานายสมพงษ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (บริเวณไร่นางไพวัลย์ ลีหัวสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายหนองตะไกร้ บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ ๑ (บริเวณนานายสัมฤทธิ์ เที่ยงตรง) จุดที่ ๒ (บริเวณนานางม่วน เฝ้าหนองดู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง