วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ื ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๑๖ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
โครงการฝั่งกลบบ่อขยะ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ฝั่งกลบบ่อขยะจุดที่ ๑ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จุดที่ ๒ ถมดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
15  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำเพื่อการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๗.๑๐ ม. โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย ๓๒ ตร.ม โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
14  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ื ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ื ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด
8  มิ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๕.๓ เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีปริมาณงาน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๕.๓ เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร โดยทำตามแบบที่อบต.กำหนด
6  มิ.ย. 2566
โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งงานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการติดตั้งกันสาดเชื่อมต่อกับอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ