วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหัวทะเล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร )สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายหัวนา บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๒ สายคุ้มโนนสะเดา-ป่าช้าเก่า บ้านหนองประดู่ ม.๔ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา บ้านหัวสะพาน ม. ๑๐ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.. ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองกุดปลาค้าว บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการขุดลอกวัชพืช จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางบ้าน (จากถนนทางหลวงชนบท-บ้านนางแต๋ว ฝ่ายประสิทธิ์) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายหนองโสน บ้านเขาดิน ม.๕ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการลงลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง