วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย.) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกำไรร่วมใจ บ้านโคกแสว หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ (บอร์ดตู้กระจกบานเลื่อนกำมะหยี่กรอบอลูมิเนียม) จำนวน ๓ ป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองสีมุม (บริเวณฝั่งขวา) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
เช่าเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ดุแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต ของ อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง