วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที่ (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ? ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นคอนกรีต) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม ม.๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองไผ่งามจุดที่๑ (บริเวณหลังวัดหัวทะเล) ม.๑ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองไผ่งาม จุดที่ ๒ (บริเวณนานางสำลี โม่งปราณีต) ม.๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๑ (บริเวณนานายชวน โมกศิริ) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๒ (บริเวณนานายคำ โพคาศรี) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง