วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายร่องน้อย-โสกโก บ้านหัวสระ ม.๒ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๓๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๖๐ ตร.ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองดง-หนองสนิน บ้านหนองดง หมู่ ๗ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายห้วยดินดำตอนบน บ้านหนองดง หมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล(รถเกรดเดอร์)สายหนองดง-หนองโสน บ้านหนองดง หมู่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายลับแล บ้านเขาดิน หมู่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองโสน หมู่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายศาลตาปู่ บ้านเขาดิน หมู่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
21  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายท่าขี้เถ้า บ้านเขาดิน หมู่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหัวนา-เลียบคลองกระทุ่มลาย บ้านเก่า หมู่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่อบต.กำหนด
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (รถเกรดเดอร์) สายหนองไฮไก่ หมู่ ๘ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ปริมาณงานโดยปรับเกรดถนนตลอดสาย กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม ตามแบบที่อบต.กำหนด