องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนน
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

   

       

3.1  สถานการศึกษา   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีสถานศึกษาทั้งสิ้น  10  แห่ง 

  แยกเป็น ระดับก่อนวัยเรียน  4  แห่งคือ

          1.        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองประดู่

          2.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวสระ

          3.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทะเล

          4.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่ม

ระดับประถมศึกษา  6  แห่ง  คือ

1.        โรงเรียนหัวสระวิทยา                ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายเสถียร      ชาลีเครือ

2.       โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายรัฐภัทร  โพธิ์ศรีนาค

3.       โรงเรียนบ้านหนองประดู่            ผู้บริหารโรงเรียนคือ          

4.       โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์            ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นางดวงพร   ศรธงทอง

            5.       โรงเรียนบ้านโคกแสว                 ผู้บริหารโรงเรียนคือ          นายวุฒิพงษ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์

6.       โรงเรียนบ้านหนองดง                 ผู้บริหารโรงเรียนคือ         นายเสกสรร นาคคำ

          โรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส)        1          แห่ง  ได้แก่

1.        โรงเรียนหัวสระวิทยา              ผู้บริหารโรงเรียนคือ    นายเสถียร         ชาลีเครือ

-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         จำนวน           12       แห่ง   

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        จำนวน             4        แห่ง

-ศาลาประชาคม                             จำนวน           12       แห่ง

-หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน                 จำนวน            12       แห่ง

-เสียงตามสายในหมู่บ้าน                   จำนวน            12       แห่ง

-โทรศัพท์สาธารณะ                         จำนวน           11       แห่ง

-ศูนย์การเรียนในชุมชน                     จำนวน             1       แห่ง

 

3.2              สถาบันและองค์การทางศาสนา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีศาสนสถานทั้งหมด  8  แห่ง  ได้แก่

1.  วัดบ้านหัวทะเล                    

2.  วัดสุนทรสราวาส                           

3.  วัดสำราญ

4.  วัดหนองประดู่                     

5.  วัดบ้านเขาดิน                               

6.      วัดโคกแสว

7.      วัดหนองดง

สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม            2        แห่ง 

1 สำนักสงฆ์ บ้านหัวสะพาน   หมู่ 10                2  สำนักสงฆ์ บ้านโคกแสว  หมู่ 6

                โบราณสถาน/อุทยานประวัติศาสตร์            1        แห่ง  ได้แก่

                         1.  โบราณสถานบ้านหัวสระ

          ซึ่งศาสนสถานแต่ละแห่งก็จะให้บริการสำหรับชุมชนนั้นเองโดยส่วนมาก  ซึ่งราษฎรจะไม่นิยมไปทำบุญกับวัดอื่นนอกชุมชน

 

     3.3 หน่วยงานราชการอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

                     3.3.1   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน                                     จำนวน          2        แห่ง

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนหัวทะเล

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาดิน

3.3.2  สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล                                      จำนวน         1        แห่ง

3.3.3  สถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอบำเหน็จณรงค์                จำนวน          1        แห่ง

3.3.4  สถานีไฟฟ้าภูมิภาคย่อยบำเหน็จณรงค์                     จำนวน          1        แห่ง

รายชื่อผู้นำชุมชน ในเขตตำบลหัวทะเล

 

1

นางสุดใจ  แก่นสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1         
2 นายมานิต แสงฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3 นายสุชาญชัย พิศจำรูญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4 นายกิตติชัย ชัยทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
5 นายทนงค์  พันธุ์มณี ผู้ใหญ๋บ้านหมู่ที่ 5
6 นายมานพ   เพียขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7 นายหาญ   ภูมิวิณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
8 นายน้อย   โก้จันทึก กำนันตำบลหัวทะเล ม.8
9 นายประวิทย์   สิทธิขุนทด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
10 นายสมาน สำนักโนน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
11 นายสุทิน วาจาจริง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
12 นายยศพล  ฝั่งสระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
1 นายน้อย  โก้จันทึก กำนันตำบลหัวทะเล
2 นายเชิด แซ่ลิ้ม สารวัตรกำนัน
3 นายสุชาติ คึขุนทด สารวัตรกำนัน
4 นายกฤษฎา เพียซ้าย แพทย์ประจำตำบล